زیتون پرورده اصفهان به عنوان یکی از گران قیمت ترین انواع زیتون ها در رکورد های گینس به ثبت رسید